• Cổng thông tin Sản phẩm Huế ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm Huế, các làng nghề truyền thống theo Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.
  • Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn và bảo tồn các giá trị văn hóa Huế, tạo nên một thương hiệu có tính tập thể, tính hệ thống, nổi bật, khẳng định thế mạnh của địa phương, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế”.
  • Thực hiện Chương trình số 57/CTr-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về phát triển thị trường sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2016-2020; Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 về việc phê duyệt “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế”.
  • Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố bộ sưu tập hàng lưu niệm quà tặng của địa phương năm 2018. Bộ sưu tập gồm 54 sản phẩm của các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm

Doanh nghiệp sản phẩm Huế