• Cổng thông tin Sản phẩm Huế ra đời nhằm đẩy mạnh việc quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm đặc sản, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, hàng lưu niệm Huế, các làng nghề truyền thống theo Quyết định 1746/QĐ-UBND ngày 6/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Thương hiệu các đặc sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”.

Sản phẩm

Doanh nghiệp sản phẩm Huế